Welkom bij

Wereldwinkel De Bilt

ANBI-gegevens

 Naam instelling

 Stichting Wereldwinkel De Bilt

 RSIN

 8103.97.493

 Vestigingsadres

 Hessenhof 9, 3731 JV De Bilt

 Telefoonnummer

 030-2342472

 E-mail adres

 info@wereldwinkeldebilt.nl

Jaarverslag 2016

Doelstelling Wereldwinkel De Bilt

De Stichting Wereldwinkel De Bilt wil – door te werken aan eerlijker mondiale handelsverhoudingen – een bijdrage leveren aan een rechtvaardige, menswaardige en leefbare samenleving, speciaal voor de mensen in de Derde Wereld.
o Centraal staat de verkoop van eerlijke handelsproducten in de gemeente De Bilt en omgeving. De Wereldwinkelbenadering garandeert dat deze verkoop het welzijn van de producenten in de Derde Wereld en hun kansen op ontwikkeling verbetert.
o De verkoop van eerlijke handelsproducten wordt ondersteund met informatie over product, producent en handelsketen.
o Incidenteel worden- vaak samen met andere organisaties- activiteiten ontplooid om de bevolking te informeren en te mobiliseren voor een duurzame ontwikkeling en een eerlijke wereldhandel.

Organisatie Wereldwinkel De Bilt
De Wereldwinkel kan bestaan dankzij een enthousiaste groep vrijwillige medewerkers. In 2016 hebben weer verschillende mutaties bij de vrijwilligers plaatsgevonden. Er zijn diverse nieuwe vrijwilligers bijgekomen en er zijn een paar vrijwilligers gestopt. De nieuwe leden zijn over het algemeen via mond-tot-mond reclame of via een advertentie binnengekomen.
De samenstelling van het aantal vrijwilligers bleef daarmee constant. In 2016 telde Wereldwinkel De Bilt per 31 december 65 actieve medewerkers die één en soms meerdere vrijwilligerstaken vervulden.  De verdeling van de vrijwilligers was:        
        Inkoopgroep:          4 personen
        Winkelgroep:          35 personen ( De Bilt) en 19 personen ( Maartensdijk)   
        Publiciteitsgroep:    5 personen
        Overige taken:        7 personen
In Maartensdijk is de Wereldwinkel op drie locaties aanwezig. De tweede zondag van de maand staan we in de Kapel in Hollandsche Rading, de vierde zondag van de maand in de Ontmoetingskerk in Maartensdijk en de derde zaterdag van de maand in Dijckstate. Eenmaal per jaar tegen Kerst staan we extra in de Rooms Katholieke kerk met onze producten.
Een werkgroepje van 4 personen regelt de lopende zaken en haalt de food en non-food producten geregeld op in de Wereldwinkel in De Bilt. Eenmaal per jaar wordt met alle vrijwilligers de maaltijd gebruikt zodat de mensen uit de verschillende kernen elkaar zien en kunnen spreken.

Het Bestuur
Het bestuur bestaat uit 4 personen, Naast de gebruikelijke functies van voorzitter, penningmeester en secretaris, heeft de PR coördinator en inkoop coördinator zitting in het bestuur. Deze samenstelling is van belang omdat hiermee het contact tussen bestuur en medewerkers is gewaarborgd.
In 2016 is afscheid genomen van de voorzitter Noortje van Tankeren en secretaris Je-roen Wolters. Hun inzet en ervaring zullen binnen het bestuur en de winkel gemist worden. Gelukkig heeft het bestuur een nieuwe secretaris gevonden in persoon van Ellen Mook, de functie van voorzitter is vacant en wordt tijdelijk waargenomen door penningmeester Tobias Klomparends.

Per 31 december 2016 bestaat het bestuur uit de volgende personen:
Naam                            Functie                      Einde termijn           Herkiesbaar
Vacant                          voorzitter
Tobias Klomparends      penningmeester          oktober 2018             ja
Ellen Mook                   secretaris                    juni 2019                  ja
Teuni van der Meer       inkoopcoördinator       februari 2019            ja
Truus Te Pas                 PR Coördinator            november 2019         ja

Winkel
Het hele jaar heeft in het teken gestaan van de restyling van de winkel. Verschillende groepen hebben zich gebogen over ideeën en uiteindelijk is er een groep Restyling opgericht om alles in juiste banen te leiden. Vanaf juli is begonnen met een lange uitverkoop om zo min mogelijk artikelen te moeten verhuizen. Er was een strakke planning voor het uitruimen, schilderen en het leggen van de nieuwe vloer, het herinrichten en inruimen en de heropening. Alles is gerealiseerd in slechts één week. Dat dit alles zo vlot is verlopen is voor een groot deel te danken aan de vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet.
Terugkijkend hebben we nu een moderne fris ogende winkel met nog altijd de uitstraling die hoort bij eerlijke handel.

Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling.
De vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs verminderd met lineaire afschrijving op basis van de verwachte gebruiksduur.
De voorraden zijn gewaardeerd tegen de inkoopprijs exclusief omzetbelasting.
De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Voor de resultaatbepaling zijn de kosten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en de baten aan het jaar waarin ze gerealiseerd zijn.
Alle bedragen zijn in euro’s.

Uitgebreidere informatie vindt u in het complete jaarverslag 2016.

Jaarverslag 2015

Doelstelling Wereldwinkel De Bilt

De Stichting Wereldwinkel De Bilt wil – door te werken aan eerlijker mondiale handelsverhoudingen – een bijdrage leveren aan een rechtvaardige, menswaardige en leefbare samenleving, speciaal voor de mensen in de Derde Wereld.

o Centraal staat de verkoop van eerlijke handelsproducten in de gemeente De Bilt en omgeving. De Wereldwinkelbenadering garandeert dat deze verkoop het welzijn van de producenten in de Derde Wereld en hun kansen op ontwikkeling verbetert.

o De verkoop van eerlijke handelsproducten wordt ondersteund met informatie over product, producent en handelsketen.

o Incidenteel worden- vaak samen met andere organisaties- activiteiten ontplooid om de bevolking te informeren en te mobiliseren voor een duurzame ontwikkeling en een eerlijke wereldhandel.

Via de Wereldwinkel willen we eerlijke handel bevorderen. Onze klanten kunnen erop vertrouwen dat de producten zijn geproduceerd en verhandeld met respect voor mens en milieu. Met onze handel steunt de Wereldwinkel de producenten uit de armste ontwikkelingslanden bij het opbouwen van een menswaardig bestaan. Naast de verkoop van eerlijke producten via de Wereldwinkel stimuleren wij de ontwikkeling van eerlijke handel bij andere organisaties in de gemeente en steunen wij o.a. de fair trade gemeente en fair trade provincie.

Organisatie Wereldwinkel De Bilt
De Wereldwinkel kan bestaan dankzij een enthousiaste groep vrijwillige medewerkers. In 2015 zijn een aantal vrijwilligers vertrokken en aantal nieuwe medewerkers binnengekomen. De nieuwe leden zijn over het algemeen via mond-tot-mond reclame of via een advertentie binnengekomen. Eind 2015 telde Wereldwinkel De Bilt 70 actieve medewerkers die één en soms meerdere vrijwilligerstaken vervulden.

Het bestuur                      5 personen
Inkoopgroep                     6 personen
Winkelgroep
     · De Bilt                       40 personen
     · Maartensdijk             19 personen
Communicatie en PR        4 personen
Overige taken                   8 personen

Naast de gebruikelijke functies van voorzitter, penningmeester en secretaris, heeft ook de coördinator van de winkelgroep zitting in het bestuur. Deze samenstelling is van belang omdat hiermee het contact tussen bestuur en medewerkers is gewaarborgd.

Barbara Oosterwaal en Ed Wammes hebben in 2015 hun functie neergelegd. Tobias Klomparends is bereid gevonden de functie van penningmeester weer op zich te nemen. De taken van de PR coördinator worden opgepakt door Eva Siderakis. Wim Zaal heeft te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen en treedt derhalve half januari 2016 uit het bestuur.

Per 31 december 2015 bestaat het bestuur uit de volgende personen:

Naam                              Functie                            Einde termijn                    Herkiesbaar
Noortje van Tankeren    voorzitter                         november 2017                 Ja
Tobias Klomparends      penningmeester                oktober 2017                    Ja
Jeroen Wolters              secretaris                          april 2016                         Ja
Wim Zaal                       medew. coördinator          januari 2016                     Aftredend
Teuni van der Meer        bestuurslid                       februari 2016                    Ja

Beleid
Stichting Wereldwinkel De Bilt probeert haar doelstelling te bereiken door:

- De verkoop van producten uit de winkel;

- Het bevorderen van fairtrade buiten de winkel, d.m.v. activiteiten in De Bilt;

- Het bijdragen aan het versterken van de fairtrade handelsketen, d.m.v. het lidmaatschap van de Landelijke Vereniging van Wereldwinkels.


De PR-groep houdt zich bezig met de promotie hiervan. Tevens is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten waarbij ook andere Wereldwinkelmedewerkers zijn betrokken. Dit doet zij onder andere door:

- Advertenties: Regelmatig in de Vierklank en specifieke bladen;

- Acties en activiteiten: Markten en braderieën, eigen acties (zoals theeproeverij, etc.) en acties georganiseerd vanuit de Landelijke Vereniging.

- Inspelen op de omgeving. De Wereldwinkel heeft geprobeerd in te spelen op de omgeving. Zo is de winkel in de zomer ingericht op de Tour de France.

- Kerstpakketten.Toelichting

Grondslagen van balanswaardering en resultaatbepaling.

De vaste activa zijn gewaardeerd tegen de historische kostprijs verminderd met lineaire afschrijving op basis van de verwachte gebruiksduur.

De voorraden zijn gewaardeerd tegen de inkoopprijs exclusief omzetbelasting.

De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Voor de resultaatbepaling zijn de kosten toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben en de baten aan het jaar waarin ze gerealiseerd zijn. Alle bedragen zijn in euro’s.

 

Jaarverslagen eerdere jaren:

2012.pdf

2013.pdf

2014.pdf